1. Toepassingsgebied

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij FMiD zich verbindt om diensten te verlenen aan een klant. De algemene voorwaarden van de klant of andere door de klant gestelde bepalingen of contractvoorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders tussen FMiD en de klant is overeengekomen.

 

Ook van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, en in geen geval via de voorwaarden van de bestelbon van de klant.

 

Onverminderd de mededeling door FMiD van een recentere versie van haar algemene voorwaarden, zullen de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op alle toekomstige betrekkingen tussen de partijen zodra zij zijn aanvaard.

 

Een overeenkomst komt geldig tot stand wanneer het schriftelijke aanbod van FMiD door de klant zonder voorbehoud is aanvaard of wanneer de door de klant geplaatste bestelling door FMiD uitdrukkelijk is aanvaard.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door FMiD gedane offertes geldig gedurende één kalendermaand vanaf de datum van verzending door FMiD aan de klant.

 

2. Verplichtingen van FMiD

 

FMiD is gebonden aan een middelenverbintenis. Hij zorgt ervoor en verbindt zich ertoe alle passende middelen in te zetten om de klant de beste diensten te verlenen.

 

FMiD verbindt zich ertoe zijn diensten binnen een redelijke termijn te leveren. Indien vooraf en in onderling overleg tussen FMiD en de klant een precieze termijn wordt vastgesteld, verbindt FMiD zich ertoe alle nuttige en redelijke inspanningen te leveren om deze termijn te respecteren, maar kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan indien deze wordt veroorzaakt door de klant, door derden, door een redelijkerwijs onvoorzienbare gebeurtenis of door overmacht.

 

Er is geen relatie van ondergeschiktheid tussen FMiD en de cliënt.

 

Er is geen exclusieve relatie tussen FMiD en de klant.

 

Tenzij tussen FMiD en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is FMiD gerechtigd bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde diensten en opdrachten een beroep te doen op en gebruik te maken van andere onderaannemers.

 

3. Aansprakelijkheid van FMiD

 

Gedurende de looptijd van het contract is FMiD verantwoordelijk voor :

  • de uitvoering van de in het contract omschreven verplichtingen ;
  • voor directe schade die voortvloeit uit een niet-nakoming van zijn verplichtingen zoals omschreven in het genoemde contract, onverminderd de gevallen van beperking van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien.

FMiD is alleen verantwoordelijk voor haar eigen fout en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor :

  • schade veroorzaakt door ingrepen buiten de haar toevertrouwde opdrachten, met name in geval van schade als gevolg van fraude, kwaadwilligheid, vandalisme,...van personen voor wie de cliënt verantwoordelijk is of enige andere handeling van derden;
  • schade veroorzaakt door ongewone omstandigheden zoals stoten, vocht, corrosie, verontreiniging, hitte, enz;
  • schade veroorzaakt door verborgen gebreken in het gebouw of de installaties van de klant;
  • in geval van overmacht zoals omschreven in artikel 5.

FMiD is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of stopzetting van activiteiten, verlies van inkomsten, verlies van gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele kosten van herstel en restauratie van verloren gegevens), verlies van contracten, zakelijk verlies, verlies van goodwill, financiële kosten, verlies van kansen, verlies van reputatie, morele schade, schade als gevolg van specifieke verbintenissen van de klant met derden (verbeurdverklaringsclausules, forfaitaire boetes, take or pay clausules,. ), buitencontractuele vorderingen van derden of elke indirecte of immateriële schade, ongeacht de oorzaak van de vordering.

 

De aansprakelijkheid van FMiD, ook in geval van cumulatieve of gecombineerde aansprakelijkheid, zowel voor contractuele schade als voor buitencontractuele schade, materieel of fysiek, is in alle gevallen, zelfs in geval van grove nalatigheid, beperkt tot het bedrag van de in artikel 4 van deze algemene voorwaarden bedoelde wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en tot het bedrag van de door FMiD verleende verzekeringsdekking.

 

Elke eis tot schadevergoeding moet binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief bij FMiD worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant zijn recht op schadevergoeding verliest.

 

4. Verzekering

 

FMiD verklaart dat zij een verzekering heeft afgesloten die haar professionele wettelijke aansprakelijkheid dekt voor schade aan personen en zaken, en voor zover deze schade het gevolg is van haar schuld.

 

De klant ziet af van elk verhaal tegen FMiD dat verder gaat dan de onderschreven garanties of de beperkingen van aansprakelijkheid, met name die welke in deze algemene voorwaarden worden genoemd.

 

5. Overmacht

 

FMiD kan overeenkomstig deze algemene voorwaarden niet geacht worden in gebreke te zijn indien de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt vertraagd of verhinderd door een situatie van overmacht, alsmede in situaties waarin de uitvoering van de overeenkomst onwettig zou zijn of schade zou kunnen toebrengen aan de gezondheid en veiligheid van personen of het milieu.

 

Voorts zijn de partijen niet aansprakelijk voor het niet nakomen van hun verplichtingen voor zover dit te wijten is aan de gevolgen van de Covid-19-pandemie of enige andere pandemie.

 

Onder overmacht wordt verstaan een externe, onvoorziene, onweerstaanbare gebeurtenis die de nakoming van een verbintenis absoluut onmogelijk maakt.

 

Niet-limitatieve voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oorlogsdreiging, grote onlusten, vernietiging door brand of andere oorzaak, klimaatrampen, gedeeltelijke of volledige stilstand van het verkeer, gerechtelijke of regeringsbeslissingen, een productieonderbreking, enz.

 

In dergelijke omstandigheden van overmacht zijn partijen gerechtigd een of meer van hun verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding van de opdrachtgever.

 

6. Onvoorspelbaar

 

Indien na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene of niet te voorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst door FMiD wezenlijk moeilijker of duurder maken, behoudt FMiD zich het recht voor de klant een brief te sturen waarin hij hiervan in kennis wordt gesteld en waarin een voorstel tot aanpassing van de overeenkomst is opgenomen. De klant heeft op zijn beurt een termijn van 30 dagen om te reageren en eventuele opmerkingen te maken. Tijdens de aanpassingsprocedure blijven de partijen de overeenkomst uitvoeren onder de reeds bestaande voorwaarden. Voor de uit dit artikel voortvloeiende wijzigingen wordt een aanhangsel opgesteld. Bij gebrek aan wijziging of akkoord binnen 60 dagen na het voorstel tot aanpassing van het contract, kan het contract door FMiD per aangetekende brief worden opgeschort of beëindigd, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

7. Reglement

 

FMiD verbindt zich ertoe zijn diensten te verlenen overeenkomstig de wet- en regelgeving die van kracht is op de datum van ondertekening van het contract.

 

In geval van wijziging van wetgeving, normen of voorschriften tijdens de looptijd van het contract, draagt de klant de extra kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van het contract, wijzigingen van de goederen of diensten. Hij neemt tevens de administratieve, technische en financiële verantwoordelijkheid op zich om zijn installaties in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

 

Zolang de aanvullende werkzaamheden niet zijn voltooid, is FMiD jegens de klant, de administratie of derden niet aansprakelijk voor schade die uit deze situatie voortvloeit.

 

Indien nodig zal de klant FMiD volledig schadeloos stellen voor alle straffen die ten gevolge van deze niet-naleving van de wet tegen hem worden uitgesproken.

 

8. Vergoedingen

 

De tarieven van FMiD zijn uitgedrukt in euro's en exclusief BTW. De BTW is ten laste van de klant. Tenzij anders bepaald door FMiD zijn zij betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst van de door FMiD opgestelde factuur.

 

In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de datum waarop de in het vorige lid bedoelde termijn van 15 dagen verstrijkt.

 

Bovendien worden overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties alle door de klant onbetaalde bedragen automatisch verhoogd met een forfaitair bedrag van EUR 40,00 voor door FMiD gemaakte invorderingskosten, onder voorbehoud van een redelijke vergoeding voor andere invorderings- en procedurekosten.

 

In geval van te late betaling of niet-betaling behoudt FMiD zich het recht voor haar diensten voortijdig en onmiddellijk op te schorten of te beëindigen.

 

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan FMiD worden toegezonden. Indien dit niet gebeurt, wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.

 

9. Verplichtingen van de klant

 

Op verzoek van FMiD is de opdrachtgever verplicht toegang te verlenen tot zijn technische installaties, al dan niet vergezeld van eventuele onderaannemers. De klant moet ook alle nuttige en noodzakelijke informatie en documenten verstrekken om FMiD in staat te stellen zijn opdracht uit te voeren. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie die hij aan FMiD meedeelt.

 

De klant is verplicht te goeder trouw te handelen en in zijn contractuele betrekkingen met FMiD zorgvuldigheid en reactiviteit aan de dag te leggen. De klant geeft aan FMiD spontaan alle nieuwe informatie door waarvan hij kennis heeft en die nuttig is voor de uitvoering van de aan FMiD toevertrouwde opdrachten.

 

FMiD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht wanneer zij van de klant of van derden niet de gevraagde toegang en/of informatie nuttig heeft ontvangen.

 

10. Veiligheid en arbeidsongevallen

 

De opdrachtgever is verplicht FMiD en/of haar onderaannemers op haar kosten de voor haar gebouw of installaties specifieke collectieve beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. De opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor de toepassing van de middelen en procedures die de veiligheid van goederen en personen op de plaats van uitvoering van het contract moeten waarborgen. FMiD van zijn kant verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften die op de bouwplaats gelden en die hem vooraf door de opdrachtgever zijn uitgelegd, te eerbiedigen en erop toe te zien dat zijn onderaannemers, of elke persoon die onder zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst, deze eerbiedigen.

 

De klant kan van rechtswege de nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van de opschorting van de uitvoering van het contract indien de veiligheid van goederen en personen door de voortzetting ervan in gevaar komt.

 

Bij een arbeidsongeval onderzoekt de preventiedienst van de klant de oorzaken en gevolgen van het ongeval, onverminderd de wettelijke verplichtingen van FMiD ter zake. FMiD zal haar volledige steun geven. Alle informatie die in het kader van dit onderzoek nuttig kan zijn, zal onverwijld aan de klant en/of de eventueel aangewezen autoriteit worden doorgegeven.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

 

Of ze nu op papier of in de vorm van elektronische bestanden worden uitgegeven, de rapporten, tekeningen, plannen, adviezen, aanbevelingen, foto's en andere documenten die door FMiD zijn gemaakt, geproduceerd of in opdracht zijn gegeven, de auteursrechten die erop rusten en alle intellectuele eigendomsrechten waarover FMiD beschikt, zijn en blijven eigendom van FMiD.

 

De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de knowhow van FMiD niet geheel of gedeeltelijk aan derden mee te delen, zelfs niet de kennis die uit deze knowhow is verkregen.

 

Tenzij de klant FMiD schriftelijk in kennis stelt van zijn verzet, machtigt hij FMiD om de naam van zijn bedrijf te vermelden zodat deze als referentie op de website van FMiD verschijnt. 

 

12. Vertrouwelijkheid

 

Alle in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van het contract tussen de partijen uitgewisselde informatie wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om de in het contract opgenomen verplichtingen na te komen. Zij mogen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven. Deze verplichting geldt voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het contract.

 

Op het verbod in het vorige lid wordt slechts een uitzondering gemaakt voor zover deze openbaarmaking bij wet en regelgeving is voorgeschreven of indien de openbaar gemaakte informatie algemeen bekend is of tot het publieke domein is gaan behoren of reeds bij de geadresseerde bekend is.

 

FMiD mag vertrouwelijke informatie van de klant uitsluitend aan zijn projectpartners en onderaannemers bekendmaken om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

 

13. Elektronische handtekening

 

De partijen erkennen dat een elektronische handtekening dezelfde juridische waarde en bewijskracht heeft als een handmatige handtekening.

 

14. Beëindiging of opzegging

 

Elke partij heeft het recht de overeenkomst per aangetekende brief en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen of op te schorten in geval van een aanvraag tot liquidatie, faillissement, uitstel van betaling, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie van de andere partij.

 

Elke niet-nakoming door de klant van één van zijn verplichtingen, in het bijzonder deze voorzien in artikel 9 van onderhavige voorwaarden, of de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, en nadat een ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen zonder resultaat is gebleven, geeft FMiD het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang (tenzij de omstandigheden een termijn vereisen) per aangetekend schrijven en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen of op te schorten, zonder dat FMiD gehouden is tot enige schadevergoeding. Deze brief gaat vergezeld van een overzicht van de honoraria en kosten die eventueel voor de reeds verleende diensten zijn gemaakt.

 

In geval van opzegging of annulering van de overeenkomst ten nadele van FMiD, heeft zij het recht een schadevergoeding te eisen die niet minder zal bedragen dan 20% (twintig procent) van de waarde van de overeenkomst (tenzij kan worden vastgesteld dat dit bedrag de door FMiD geleden schade kennelijk overtreft, in welk geval het bedrag dienovereenkomstig zal worden verminderd).

 

In alle gevallen van opzegging of annulering is de klant aan FMiD onmiddellijk de onbetaalde facturen verschuldigd, eventueel vermeerderd met verwijlintresten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

In geval van contractueel verzuim van FMiD en na aanmaning om binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen, met inbegrip van de vermelding dat de afnemer de overeenkomst zal ontbinden in geval van aanhoudend verzuim, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden indien de aanmaning zonder resultaat blijft. Elke kennisgeving dient aangetekend te gebeuren.

 

15. Bescherming van persoonsgegevens

 

De partijen verbinden zich, elk voor zover het de uitvoering van de overeenkomst tussen hen betreft, tot naleving van de verplichtingen en vereisten van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming of GDPR), alsmede de nationale regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

FMiD verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het beheer van de overeenkomst, voor boekhoudkundige, fiscale en sociale verplichtingen.

 

De klant kan aan FMiD de persoonsgegevens van bepaalde personen meedelen, die nodig zijn voor een van deze doeleinden. In dat geval is het aan de klant om hem daarover in te lichten.

 

Overeenkomstig het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van FMiD heeft de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verzameld, het recht van toegang, ondervraging, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de geldende regelgeving. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om legitieme redenen.

 

Voor vragen over het beheer en de verwerking van persoonsgegevens kan de betrokkene, naast alle andere nuttige communicatiemiddelen, een e-mail sturen naar Hans De Schrijder (hds@fmid.be).

 

Elke partij stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van elk verzoek en/of klacht van de betrokkene of de gegevensbeschermingsautoriteit, alsook van elke potentiële of feitelijke inbreuk binnen 48 uur na de ontdekking ervan. Alle kosten in verband met het oplossen van de inbreuk komen ten laste van de partij die de inbreuk maakt, tenzij de inbreuk het gevolg is van een contractbreuk door een van hen, in welk geval de kosten door die partij worden gedragen.

 

FMiD bewaart de persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en geeft ze niet door aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Indien het voorwerp van de overeenkomst inhoudt dat FMiD persoonsgegevens verwerkt voor rekening, in opdracht en onder het gezag van de klant, stellen de partijen een overeenkomst op die deze verwerking regelt overeenkomstig artikel 28 van de GDPR.

 

16. Onwettigheid van een clausule

 

De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een artikel, paragraaf, deel van een artikel of paragraaf laat de wettigheid van de overige artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

 

17. Toepasselijk recht

 

De relatie tussen FMiD en de klant is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Op de geleverde diensten zijn de regels van toepassing die in België gelden op het moment van het aanbod van FMiD aan de klant of op de datum van aanvaarding van de bestelling van de klant door FMiD.

 

In geval van een geschil of betwisting betreffende zowel de onderhavige algemene voorwaarden als de contractuele of buitencontractuele relaties tussen FMiD en de klant, en indien de partijen, ondanks hun wederzijdse inspanningen, niet tot een minnelijke schikking komen binnen een termijn van één maand na het ontstaan van het geschil, heeft de meest gerede partij het recht zich te wenden tot de Franstalige rechtbanken van Brussel, die als enige bevoegd zijn.